BLOG

ROZDÍL MEZI STAVEBNÍ PARCELOU A POZEMKEM

Malá definice..

POZEMEK

Část zemského povrchu, která je oddělena od sousedních částí hranicí vlastnickou, či hranicí stanovenou regulačním plánem nebo územním souhlasem, či rozhodnutím.

DĚLÍME PODLE DRUHŮ:

 • zastavěné plochy a nádvoří
 • lesní pozemky
 • vodní plochy
 • zemědělské pozemky – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty
 • ostatní plochy

PARCELA

Je pozemek, který je geometricky a polohově zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem

DĚLÍME PODLE DRUHŮ:

 • stavební – což je zastavěná plocha a nádvoří
 • ostatní pozemkové parcely

CO ŘÍKÁ ZÁKON?

 • stavebním pozemkem, je pozemek/ jeho část nebo soubor pozemků, vymezených a určených k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo regulačním plánem Viz. § 183/2006 Sbírky zákonů ČR, § 2 odstavce 1b

NA CO SI DÁT POZOR, PŘI KOUPI BEZ MAKLÉŘE?

 • napojení na sítě
 • regulační plán
 • územně plánovací informaci (jaká část a kolik procent pozemku, je zastavitelných, jaké má stavba regulativa – typ střechy, fasády, oken)
 • ochranná pásma
 • záplavové oblasti
 • vysoké napětí
 • zda přes pozemek nevede plynovod či jiné potrubí
 • zástavní práva

KRÁTKÉ PŘÍBĚHY Z PRAXE

Klient zdědil pozemek, na kterém měl jeho praděd, postavený rodinný dům. Dům vyhořel a zůstaly trosky. Za desítky let, nikdo nekontroloval vývěsky na obecní tabuli, ani regulativa, která byla v průběhu let změněna. (Mimo jiné povinnosti majitele, jsou také pravidelné seznamování se, se změnami územního plánu – mění se buď 1x za 5 nebo 10 let). Po zjištění, jsme došli k závěru, že parcela kde kdysi stál dům je již změněna na zelenou plochu, tudíž se nedá pozemek brát jako stavební.

Z pozemku za 2.000.000,- Kč, je zahrada za 250.000,- Kč

Jednoho krásného letního dne, mne volal jeden klient, že vlastní stavební pozemek, který zdědil a chce jej prodat. Sedl jsem do auta a jel na domluvenou schůzku, na které jsem s klientem diskutoval o ceně, orientaci pozemku a o navázání spolupráce. Bohužel celá věc dopadla tak, že obec bez jeho vědomí(podle zákona) změnila územní plán a přes jeho pozemek bude vést nájezd na dálnice.

Odbor silnic a dálnic, klientovi nabídl 200,- Kč/metr2 a z pozemku, který měl výměru 16.000m2, mohl prodat za 1.800,- Kč/m2.

Bohužel takové věci se dějí, proto si své pozemky hlídejte.

Váš #ŠvecRealiťákem